facebook googleLogin
Follow Us
facebook twitter youtube insta
 ⟩   ⟩ 
Ittan Da Ghar
Ittan Da Ghar

Ittan Da Ghar

Punjabi
Write Review  
comment

Ittan Da Ghar Summary

Banner : Fire Monika Multi Media , Kamal Khan Production, Nisha Bano Production

Director : Taj

Star : Gurpreet Ghuggi , Nisha Bano, Babbal Rai

Producer : Sameer Mahi

Latest News & Adda

Box Office Collection Report 2024

Movies Opening Total Collection
Dunki 29.20 cr 212.40 cr
Dunki 29.20 cr 212.40 cr
Animal 54.75 cr 500.6 cr
Animal 54.75 cr 500.6 cr